ខ្មែរ

ស្ថិតិ និង​សូចនាករ​អប់រំឯកជន ២០២១-២០២២

សៀវភៅ​ស្ថិតិ និង​សូចនាករ​អប់រំ​ឆ្នាំ​សិក្សា២០២១-២០២២ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ជា​មូលដ្ឋាន​អំពី​សាលារៀន​ឯកជន រួមមាន មត្តេយ្យសិក្សា បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ចំណេះទូទៅ នៅទូទាំងប្រទេស។នាយកសាលារៀន​ជាអ្នករួមវិភាគទាន​ដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យ​របស់​សាលារៀន។ ការិយាល័យ​អប់រំ យុវជន...

Call for Proposals for Private Higher Education Institution Grants

Call for Proposals for Private Higher Education Institution Grants

Sub-component 1.3 of HEIP will provide support to private higher education institutions (HEIs), by awarding grants on a competitive basis. The aims of the sub-component are to (i) improve the quality of teaching and learning in STEM, Agriculture and Accounting fields,...

Search1 & Filter