វិស័យ​អប់រំ​ឆ្នាំ ២០៣០ សេចក្ដី​ប្រកាស​ទីក្រុង Incheon និង​ក្របខ័ណ្ឌ​សម្រាប់​សកម្មភាព ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​អប់រំ​មាន​គុណភាព បរិយាប័ន្ន សមធម៌ និង​ការ​សិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា

វិស័យ​អប់រំ​ឆ្នាំ ២០៣០ សេចក្ដី​ប្រកាស​ទីក្រុង Incheon និង​ក្របខ័ណ្ឌ​សម្រាប់​សកម្មភាព ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​អប់រំ​មាន​គុណភាព បរិយាប័ន្ន សមធម៌ និង​ការ​សិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា

វិស័យ​អប់រំ​ឆ្នាំ ២០៣០ សេចក្ដី​ប្រកាស​ទីក្រុង Incheon និង​ក្របខ័ណ្ឌ​សម្រាប់​សកម្មភាព ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​អប់រំ​មាន​គុណភាព បរិយាប័ន្ន សមធម៌ និង​ការ​សិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា គោល​​នយោបាយ​ និងផែនការ​​​យុទ្ធសាស្រ្ត ទាញ​យក​ឯកសារ វិស័យ​អប់រំ​ឆ្នាំ ២០៣០...
ប្រកាស​ស្ដីពី ការ​កំណត់​មណ្ឌល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ ធ្នូ ២០២០

ប្រកាស​ស្ដីពី ការ​កំណត់​មណ្ឌល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ ធ្នូ ២០២០

ប្រកាស​ស្ដីពី ការ​កំណត់​មណ្ឌល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ ធ្នូ ២០២០ ប្រកាស​ ទាញ​យក​ឯកសារ ប្រកាស​ស្ដីពី ការ​កំណត់​មណ្ឌល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ ធ្នូ...
អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី វិធាន​ការ​ចត្តាឡីស័ក ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី វិធាន​ការ​ចត្តាឡីស័ក ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី វិធាន​ការ​ចត្តាឡីស័ក ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ អនុក្រឹត្យ ទាញ​យក​ឯកសារ អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី វិធាន​ការ​ចត្តាឡីស័ក...