សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី ការ​រៀបចំ​កិច្ច​តែង​ការ​បង្រៀន​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ

សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី ការ​រៀបចំ​កិច្ច​តែង​ការ​បង្រៀន​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ

រាជធានី​ភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋាន​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ជា​សេនាធិការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​កិច្ច​តែង​ការ​បង្រៀន​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ ក្រោម​កិច្ច​សហការ​រវាង​នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​អង្គការ​យូណេស្កូ​ភ្នំពេញ...
ទាញយកឯកសារសុន្ទរកថា​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​ពិធី​បើក​វេទិកា​អប់រំ​សម្រាប់​អនុ​វិស័យ​ការ​អភិវឌ្ឍ​យុវជន

ទាញយកឯកសារសុន្ទរកថា​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​ពិធី​បើក​វេទិកា​អប់រំ​សម្រាប់​អនុ​វិស័យ​ការ​អភិវឌ្ឍ​យុវជន

ទាញយកឯកសារសុន្ទរកថា​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​ពិធី​បើក​វេទិកា​អប់រំ​សម្រាប់​អនុ​វិស័យ​ការ​អភិវឌ្ឍ​យុវជន សុន្ទរកថា និង​អនុសាសន៍​គន្លឹះ​របស់​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន...
កិច្ចប្រជុំ​អនុ​គណៈកម្មការ​ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ាន​ឆ្នាំ២០២២

កិច្ចប្រជុំ​អនុ​គណៈកម្មការ​ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ាន​ឆ្នាំ២០២២

រាជធានី​ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​អនុ​គណៈកម្មការ​ខ្លឹមសារ នៃ​ការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ ក្នុង​គោលបំណង​ពិភាក្សា​លើ​អាទិភាព​របស់ ASCC ដើម្បី​ត្រៀម​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ ដែល​កម្ពុជា​ប្រធាន​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​នេះ ។...