លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២

លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២

លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២ បញ្ជាក់ ៖ ក្រសួងប្រកាសផ្សាយតែបេក្ខជនដែលជាប់តែប៉ុណ្ណោះ បេក្ខជនមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី មានន័យថាធ្លាក់។ សូមទាញយកលទ្ធផលប្រឡងតាមមណ្ឌលរាជធានី និងខេត្តនីមួយៗ តាមតំណខាងក្រោម៖ ភ្នំពេញ...
សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៦ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៦ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២កន្លងមក ដំណើរការនៃការអប់រំមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ បានផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់លើលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស ក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យបានការអប់រំមានគុណភាព ប្រកបដោយសមធម៌ បរិយាបន្ន និងលើកកម្ពស់ឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ព្រមទាំងធានា...
សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៤ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះសា្ថនមត្តេយ្យសិក្សា និងសេវាអប់រំកុមារតូច ឆ្នាំសិក្សា ២០២២ -២០២៣

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៤ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះសា្ថនមត្តេយ្យសិក្សា និងសេវាអប់រំកុមារតូច ឆ្នាំសិក្សា ២០២២ -២០២៣

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ដំណើរការរបស់គ្រឹះស្ថានមត្តេយ្យសិក្សា និងការអប់រំកុមារតូច នៅត ផ្ដោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍផ្នែកទាំង៥ គឺសុខភាពរាងកាយ, ភាសា, បញ្ញានិងការគិត, សង្គមនិងអារម្មណ៍, និង ការអភិវឌ្ឍសីលធម៌និងវប្បធម៌ ដោយផ្អែកលើមុខវិជ្ជាចិត្តចលភាព, វិទ្យាសាស្ត្រ, សិក្សាសង្គម,...