សេចក្ដីណែនាំលេខ១៥ ស្តីពីការបង្រៀន និងរៀន ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ និងការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ដល់បុគ្គលិកអប់រំ និងសិស្សានុសិស្ស

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៥ ស្តីពីការបង្រៀន និងរៀន ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ និងការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ដល់បុគ្គលិកអប់រំ និងសិស្សានុសិស្ស

បន្ទាប់ពីការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ នាថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថាន សិក្សាចំណេះទូទៅទាំងសាធារណៈ និងឯកជន បាននិងកំពុងដំណើរការដោយរលូន និងអនុវត្តបានយ៉ាង ខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា (SOP) ព្រមទាំងសេចក្ដីណែនាំនានារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា...
សេចក្ដីណែនាំលេខ២៥ ស្តីពីវិធានការគោលនយោបាយឆ្លើយតបនឹងការបាត់បង់ការសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅកម្រិតបឋមសិក្សា

សេចក្ដីណែនាំលេខ២៥ ស្តីពីវិធានការគោលនយោបាយឆ្លើយតបនឹងការបាត់បង់ការសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅកម្រិតបឋមសិក្សា

ដោយសារផលប៉ះពាល់ជំងឺកូវីដ-១៩ មកលើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា សាលារៀនត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ដែលមានសិស្សានុសិស្សប្រមាណ ៣.២...
សេចក្តីណែនាំលេខ៣០ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ និងគ្រោះថា្នក់ផ្សេងៗដែលកើតមានញឹកញាប់ ក្នុងរដូវភ្លៀងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា

សេចក្តីណែនាំលេខ៣០ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ និងគ្រោះថា្នក់ផ្សេងៗដែលកើតមានញឹកញាប់ ក្នុងរដូវភ្លៀងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា

ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអនុវត្តវិធានការការពារសុខភាព និងបង្ការជំងឺមួយចំនួនដល កើតមានញឹកញាប់ក្នុងរដូវភ្លៀង ដោយយោងលើខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួង សុខាភិបាល ស្តីពីការបង្ការជំងឺដែលកើតញឹកញាប់ដូចជា ជំងឺគ្រុនឈាម គ្រុនចាញ់ គ្រុនក្ត គ្រុនផ្តាសាយ រាក អាសន្នរោគ...
សេចក្ដីណែនាំលេខ៣១ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការការពារ និងថែទាំសុខភាពភ្នែក នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

សេចក្ដីណែនាំលេខ៣១ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការការពារ និងថែទាំសុខភាពភ្នែក នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

កម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែក នៃក្រសួងសុខាភិបាលបានសិក្សាឃើញថា ជំងឺភ្នែកដែលកើត មានញឹកញាប់ចំពោះកុមារមានដូចជា ជំងឺភ្នែកក្រហម ជំងឺរលាកត្របកភ្នែក ភ្នែកអាឡែកហ្ស៊ី ជំងឺភ្នែកស្ងួត និងរបួស...