សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៥ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះសា្ថនបឋមសិក្សាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៥ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះសា្ថនបឋមសិក្សាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ ដំណើរការនៃការអប់រំបឋមសិក្សាផ្ដោតសំខាន់លើកំណែទម្រង់សាលារៀន តាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី និងការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀន ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីធានាបានការអប់រំមានគុណភាព ប្រកបដោយសមធម៌ បរិយាបន្ន និងលើកកម្ពស់ឱកាសសិក្សាពេញមួយ...
សេចក្តីណែនាំលេខ៤៧ ស្តីពីដំណើរការកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

សេចក្តីណែនាំលេខ៤៧ ស្តីពីដំណើរការកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ដើម្បីឱ្យកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធាន និងសុវត្ថិភាពរបស់គ្រូបង្រៀននិងអ្នកសិក្សា...