សេចក្តីណែនាំលេខ៥២៦ ស្តីពីដំណើរការរៀន និង បង្រៀន ថ្ងៃរហស្បតិ៍ នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈ

សេចក្តីណែនាំលេខ៥២៦ ស្តីពីដំណើរការរៀន និង បង្រៀន ថ្ងៃរហស្បតិ៍ នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈ

ផ្អែកតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៩៨១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពីគោលការណ៍ចំណាយសំរាប់ អនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពជាអាទិភាព ( PAP ) នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ដែលស្របទៅនឹងផែនការយុទ្ឋសាស្ត្រវិស័យ អប់រំឆ្នាំ ២០០៦-២០១០...
សេចក្ដីណែនាំលេខ២០ ស្តីពីនិយាមប្រើបុគ្គលិកអប់រំ

សេចក្ដីណែនាំលេខ២០ ស្តីពីនិយាមប្រើបុគ្គលិកអប់រំ

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើឡើងលើការងារគ្រប់គ្រង និងការបែងចែកភារកិច្ច ជូនបុគ្គលិកអប់រំ ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាម អង្គភាពរដ្ឋបាល និងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាព ស្របទៅនឹងបរិបទន ការអប់រំបច្ចុប្បន្ន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានពិនិត្យ...
សេចក្ដីណែនាំលេខ២៧ ស្ដីពីការអប់រំក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយផ្ដោតលើ “ការរៀបចំទីកន្លែងរៀនថ្នាក់រៀនមានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់”

សេចក្ដីណែនាំលេខ២៧ ស្ដីពីការអប់រំក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយផ្ដោតលើ “ការរៀបចំទីកន្លែងរៀនថ្នាក់រៀនមានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់”

ផ្អែកតាមបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ដែលធ្វើឱ្យមានឧបសគ្គដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍលើវិស័យ នានាក៏ដូចជាវិស័យអប់រំ ក្នុងនោះគ្រោះធម្មជាតិជាកត្តាសត្យានុម័តកំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងលើពិភពលោក ជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាទឹកជំនន់បានបង្អាក់ដំណើរការសិក្សារៀនសូត្រតាមសាលារៀន...