បណ្ណាល័យ​ឯកសារ​គម្រោង​លើក​កម្ពស់គុណភាព​​អប់រំ

សមាសភាគទី ១ ៖ ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំ ១.១ ច្បាប់​ស្ដីពីការអប់រំ (ភាសាខ្មែរ) ១.២ ច្បាប់​ស្ដីពីការអប់រំ (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង) ១.៣ ខិត្តប័ណ្ណស្ដីអំពីច្បាប់អប់រំ ១.៤ វីដេអូឃ្លិបស្ដីអំពីច្បាប់អប់រំ ១.៥ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ...
ស្តង់ដារ​សមត្ថភាព​នាយក​សាលា​គរុកោសល្យ

ស្តង់ដារ​សមត្ថភាព​នាយក​សាលា​គរុកោសល្យ

គុណភាពនៃស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលគ្រូមានការប្រែប្រួលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ប៉ុន្តែក៏នៅមានលក្ខណៈដោយ ឡែកដែលពុំអាចកំណត់កម្រិតគុណភាពមួយបានសមស្របនៅឡើយ ពោលគឺសមត្ថភាពនាយកគ្រប់គ្រងនៅ សាលាគរុកោសល្យពុំស្មើគ្នា ។ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបានកសាង ស្តង់ដារសមត្ថភាពនាយកសាលាគរុកោសល្យ នេះឡើង...
គោល​នយោបាយ ​ស្ដីពី ​ចក្ខុវិស័យឧត្ដម​សិក្សា ​២០៣០

គោល​នយោបាយ ​ស្ដីពី ​ចក្ខុវិស័យឧត្ដម​សិក្សា ​២០៣០

គោលនយោបាយនេះ នឹងធានាសមធម៌និងការចូលរៀនរបស់និស្សិត ប្រសិទ្ធភាព និងភាពរលូននៃការសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងនៅឧត្តមសិក្សា និងយន្តការចាំបាច់នានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រព័ន្ធឧត្តមសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ដែលនឹងរួមចំណែក ពេញលេញដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ គោលនយោបាយនេះ...