កម្រងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដានថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

កម្រងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដានថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គោលនយោបាយកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី សម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាន បានបង្ហាញពីខ្លឹមសារយុទ្ធវិធី និង គោលការណ៍អនុវត្តសមាសភាគទាំង៦ នៃកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី ក្នុងការ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ ដើម្បីធានាសមធម៌ នៃការអប់រំ និងទាក់ទាញការចូលរួមពីគ្រប់សមាសភាពពាក់ព័ន្ធ ពិសេសអង្គការជាតិ...
ប្រកាសលេខ១២៥៨ ស្ដីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ

ប្រកាសលេខ១២៥៨ ស្ដីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះ មានគោលបំណងរៀបចំឱ្យមានសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀប រៀបរយ វិន័យ និងសីលធម៌ល្អ នៅតាមគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពអប់រំ...
គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដា (SOP) សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩

គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដា (SOP) សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបាននិងកំពុងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការ គ្រប់គ្រង បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ សិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ ចាប់តាំងពីរកឃើញករណីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩...
គោលការណ៍ស្ដីពី ការកំណត់សាលាកុមារមេត្រីតាមកម្រិត សម្រាប់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដាន ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គោលការណ៍ស្ដីពី ការកំណត់សាលាកុមារមេត្រីតាមកម្រិត សម្រាប់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដាន ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី ចាំបាច់ត្រូវធានាទាំងបរិមាណ និងគុណភាព ព្រមទាំងគ្របដណ្តប់នៅគ្រប់...