ស្ថិតិ និង​សូចនាករ​អប់រំឯកជន ២០២១-២០២២

សៀវភៅ​ស្ថិតិ និង​សូចនាករ​អប់រំ​ឆ្នាំ​សិក្សា២០២១-២០២២ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ជា​មូលដ្ឋាន​អំពី​សាលារៀន​ឯកជន រួមមាន មត្តេយ្យសិក្សា បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ចំណេះទូទៅ នៅទូទាំងប្រទេស។នាយកសាលារៀន​ជាអ្នករួមវិភាគទាន​ដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យ​របស់​សាលារៀន។ ការិយាល័យ​អប់រំ យុវជន...

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី វិធានការ​គោលនយោបាយ​ឆ្លើយតប​នឹង​ការ​បាត់បង់​ការ​សិក្សា​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្ស​នៅ​កម្រិត​បឋមសិក្សា

ដើម្បី​ស្ដារ​ការ​អប់រំ​ឡើងវិញ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា សម្រេច​ដាក់​ចេញ​វិធាន​ការ​គោលនយោបាយ ចំនួន​ប្រាំពីរ (០៧) ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​បាត់បង់​ការសិក្សា និង​លើក​កម្ពស់​លទ្ធផល​សិក្សា​របស់​សិស្ស​នៅ​កម្រិត បឋមសិក្សា។...
រដ្ឋមន្ត្រីលើកទឹកចិត្តឱ្យសម្លឹងរកមើលឱកាសក្នុងការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ-១៩ (៣)

រដ្ឋមន្ត្រីលើកទឹកចិត្តឱ្យសម្លឹងរកមើលឱកាសក្នុងការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ-១៩ (៣)

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យការផ្លាស់ប្តូរវិធានការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅជាឱកាសដើម្បីទទួលបានការអប់រំស្មើៗគ្នានៅកម្ពុជា។ លោកបណ្ឌិត ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់អំពីការយល់ដឹងនៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោកសម្រាប់ការបើកវេទិការគោលនយោបាយ E-Forum...