អបអរសាទរកីឡាករ ញ៉ាក់ គីមហោ ដែលបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ១៥០០ម៉ែត្រ T៦៤ ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរកីឡាករ ញ៉ាក់ គីមហោ ដែលបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ១៥០០ម៉ែត្រ T៦៤ ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរកីឡាករ ជឹម ផាន ដែលបានឈ្នះមេដាយប្រាក់ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ១៥០០ម៉ែត្រ T៦៤ ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរកីឡាករ ជឹម ផាន ដែលបានឈ្នះមេដាយប្រាក់ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ១៥០០ម៉ែត្រ T៦៤ ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរកីឡាករ ឡាច រីណា ដែលបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ៨០០ម៉ែត្រ T១១ ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរកីឡាករ ឡាច រីណា ដែលបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ៨០០ម៉ែត្រ T១១ ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរកីឡាករ វ៉ាន វ៉ុន ដែលបានឈ្នះមេដាយប្រាក់ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសាប្រណាំងកង់រទេះចម្ងាយ២០០ម៉ែត្រ T54 ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរកីឡាករ វ៉ាន វ៉ុន ដែលបានឈ្នះមេដាយប្រាក់ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសាប្រណាំងកង់រទេះចម្ងាយ២០០ម៉ែត្រ T54 ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរកីឡាករ ឈុន ពន់ ដែលបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសាប្រណាំងកង់រទេះចម្ងាយ២០០ម៉ែត្រ T53 ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរកីឡាករ ឈុន ពន់ ដែលបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ ប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាអត្តពលកម្ម វិញ្ញាសាប្រណាំងកង់រទេះចម្ងាយ២០០ម៉ែត្រ T53 ផ្នែកបុរស ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣