សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារិម ថវិកាឆ្នាំ២០២៣ ផ្នែកអប់រំ ផ្នែកឧត្ដមសិក្សា និងផ្នែកយុវជន និងកីឡា ជំពូក៦០ គណនី៦០០៥ អនុគណនី៦០០៥២ របស់អង្គភាពថវិការដ្ឋបាលកណ្ដាល

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារិម ថវិកាឆ្នាំ២០២៣ ផ្នែកអប់រំ ផ្នែកឧត្ដមសិក្សា និងផ្នែកយុវជន និងកីឡា ជំពូក៦០ គណនី៦០០៥ អនុគណនី៦០០៥២ របស់អង្គភាពថវិការដ្ឋបាលកណ្ដាល