ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

📍 អគារលេខ ៨០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម
រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

+៨៥៥ ២៣ ២១៩ ២៨៥

០៨:០០ ព្រឹក – ០៥:០០​ ល្ងាច

info@moeys.gov.kh

MoEYS Cambodia

80 Preah Norodom Blvd (41) KH
Phnom Penh, Cambodia KH

+855 23 219 285

08:00 AM – 5:00 PM
info@moeys.gov.kh