គម្រោងអប់រំ
សុទ្ទរកថា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងពិធីដាក់ឱ្យដំណើរការ គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សុទ្ទរកថា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងពិធីដាក់ឱ្យដំណើរការ គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សុទ្ទរកថាស្វាគមន៏ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង ក្នុងពិធីដាក់ឱ្យដំណើរ គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សុទ្ទរកថាស្វាគមន៏ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង ក្នុងពិធីដាក់ឱ្យដំណើរ គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

ក្របខណ្ឌផែនការជនជាតិដើមភាគតិច

ក្របខណ្ឌផែនការជនជាតិដើមភាគតិច

គោលបំណងការអភិវឌ្ឍគម្រោង៖ គោលបំណងការអភិវឌ្ឍគម្រោងគឺដើម្បីពង្រីកការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សា បឋមភូមិដែលឆ្លើយតបតាមបទដ្ឋានអប្បបរមាក្នុងតំបន់គោលដៅ និង ដើម្បីផ្តល់ការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ និង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីមានវិបត្តិ ឬ គ្រោះអាសន្ន។ គោលបំណងនេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈសមាស...

បណ្ណាល័យ​ឯកសារ​គម្រោង​លើក​កម្ពស់គុណភាព​​អប់រំ

សមាសភាគទី ១ ៖ ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំ ១.១ ច្បាប់​ស្ដីពីការអប់រំ (ភាសាខ្មែរ) ១.២ ច្បាប់​ស្ដីពីការអប់រំ (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង) ១.៣ ខិត្តប័ណ្ណស្ដីអំពីច្បាប់អប់រំ ១.៤ វីដេអូឃ្លិបស្ដីអំពីច្បាប់អប់រំ ១.៥ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ...

គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)

គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)

ការអនុវត្តគម្រោង នឹងត្រូវប្រតិបត្តិតាមដំណើរការដែលបានកំណត់នៅក្នុង ESMF ។ ESMF កំណត់ថាតើ កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពត្រូវបានពិចារណានិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់គ្រប់សកម្មភាពគម្រោងទាំងអស់ ដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចការពារសុវត្ថិភាព។...

Search1 & Filter