ឧត្ដមសិក្សា

ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ​២០០៩-២០១៣ ​ការអប់រំ​នៅ​ឧត្តមសិក្សា​ មាន​ការរីកចម្រើន​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​ ដូចជា​ការចូលរៀន​របស់​និសិ្សត​កើនឡើង​ដល់ ​២០៧០០០​ នាក់​ និង​និស្សិត​ទទួល​អាហារូបករណ៍​មាន ​៤២០០ ​នាក់ ​ព្រមទាំង​ការកើនឡើង​នៃ​ចំនួន​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តមសិក្សា​ ដែល​សម្រេច​បាន​តាម​បទដ្ឋាន​នៃ​ការ​ទទួលស្គាល់​។ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ឧត្តមសិក្សា​និង​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តមសិក្សា​បាន​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​របស់ខ្លួន​ ក្នុង​ការងារ​ក៏សាង​ផែនការ​និ​ងពិនិត្យ​តាមដា​ន ការគ្រប់គ្រង​មូលនិធិ​ស្រាវជ្រាវ​ និង​អាហារូបករណ៍​ និង​មានលទ្ធភាព​ទាញយក​មូលធិនិ​កាន់តែ​ច្រើន​ដើម្បី​ធ្វើការ​ពង្រីក​កម្មវិធី​។ ​គណៈកម្មការ​ទទួលស្គាល់​គុណភាព​អប់រំ កម្ពុជា​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​និង​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​ទទួល​ស្គាល់​គុណភាព​។ វប្បធម៌​នៃ​ការស្រាវជ្រា​បាន​ចាប់ផ្តើម​ផុសឡើង​ តាមរយៈ​ការអនុវត្ដ​កម្មវិធី​ផ្តល់​មូលនិធិ​ស្រាវជ្រាវ​ និង​មាន​កិច្ចសហ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​តំបន់​រឹងមាំ​ កិច្ចសហការ​ និង​សកម្មភាព​បាន​អនុវត្ត​រួមគ្នា​។ សកម្មភាព​គោលនយោបាយ​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដូចជា​ ការអនុម័ត​ផែនការ​គោល​ស្តីពី​ការស្រាវជ្រាវ​ ព្រះរាជក្រឹត្យ​ស្តីពី​ចំណាត់​ថ្នាក់​សាស្រ្តាចារ្យ ​និង​ការរៀបចំ​ទស្សនៈ​វិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣០​។ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​ ឧត្ដមសិក្សា​ ​ជាដំណាក់កាល​សំខាន់​មួយ​ ក្នុង​ការបង្កើត​វេទិកា​មួយសម្រាប់​ការជជែក​និង​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​នៅ​កម្រិត​ឧត្តមសិក្សា​ ។
បញ្ហា​ប្រឈម​ចម្បង​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ខាងមុខនេះ​គឺ ការដោះស្រាយ​ពីភាពខុសគ្នា​រវាងតម្រូវការ​ទីផ្សារ​ការងារ​ ជាពិសេស​ជំនាញ​ សមត្ថភាព​ក្នុង​ការគិត​ពិចារណា​ ចំណេះដឹង​ ជាមួយ​និង​ទីផ្សារ​ការងារ​នាពេល បច្ចុប្បន្ន​។​ កត្តានេះ​ទាមទារ​ឱ្យមាន​ការយល់ដឹង​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​អំពី​ទីផ្សារ​ការងារ​ ការសម្រប​សម្រួល​ល្អប្រសើរ​ជាងមុន​ និង​មាន​តំណភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ និង​ព័ត៌មាន​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​សម្រាប់​និស្សិត​ ដូច្នេះ​ពួកគេ​អាច​ជ្រើសរើស​វគ្គសិក្សា​ដែល​សមស្រប​។ ដើម្បី​រក្សា​បាន​នូវ​កម្មវិធី​ដែលមាន​គុណភាពខ្ពស់​ដែលអាច​ទទួល​ស្គាល់​ជាអន្តរជាតិ​ ការកំណត់​តម្លៃ​មួយ​ដែល​មាន​កម្រិត​សមរម្យ​ ក៏ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​ផងដែរ​។ ការបង្កើន​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​និង​ការផ្តល់ធនធាន​បន្ថែម​ជា​កត្តា​ចាំបាច់​ ដើម្បី​ធានា​ថាសិស្ស​ដែលមាន​ទេពកោសល្យ ​និង​មកពី​ក្រុម​ជួបការលំបាក​នឹង​អាចចូល​សិក្សា​នៅ​ឧត្តមសិក្សា តាម​រយៈកម្មវិធី​អាហារូបករណ៍​ ឬ ​គម្រោង​ប្រាក់កម្ចី​សិក្សា​។
រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​ទទួល​សា្គល់​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ការផ្​តល់ឱកាស ​ក្នុង​ការសិក្សា​នៅ​ឧត្តមសិក្សា​ និង​អំពី​សារៈសំខាន់​ក្នុង​ការធានាគុណភាព​និង​ភាពឆ្លើយតប​ ។ ការធ្វើ​សមាហរណកម្មអាស៊ាន​នឹង​ផ្តល់ជា​ឱកាស​សម្រាប់​ការសហការ​រវាងស្ថាប័ន ​ការស្រាវជ្រាវ​រួមគ្នា ​និង​ការកំណត់​ស្តង់ដារ​គុណភាព​។