បឋមសិក្សា

កុមារ​បាន​ចូល​រៀន​នៅ​បឋម​សិក្សា​កាន់តែ​ច្រើន ​ជាក់ស្តែង​អត្រា​ពិត​នៃ​ការសិក្សា​បាន​កើន​ពី ​៩៤,៨ ​ភាគរយ​ទៅដល់ ​៩៧ ​ភាគរយ ​និង​គ្មាន​គម្លាត​យេនឌ័រ។​ អត្រា​ត្រួតថ្នាក់​ និង​សិស្ស​បោះបង់​ការសិក្សា​បាន​ថយចុះ​។ ​សាលា​បឋម​សិក្សា​មិន​គ្រប់​កម្រិត​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​បន្ទប់​រៀន​ដើម្បី​ក្លាយជា​សាលា​គ្រប់​កម្រិត​។ ការសិក្សា​អំពី​កុមា​រពិការ​និង​កុមារ​ក្រៅ​សាលា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​តាម​សាលារៀន​មួយ​ចំនួន​។ សាលារៀន​ជា​ច្រើន​ក្នុង​រាជធានី ​ខេត្ត ​១២ ​បាន​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ផ្តល់​អាហារ​ពេលព្រឹក​។ សាលារៀន​ភាគ​ច្រើន​បាន​អនុវត្ត​តាម​គោលនយោបាយ​សាលា​កុមារ​មេត្រី​។​ ឧបករណ៍​សម្រាប់​ ​វាយ​តម្លៃ​ការសិក្សា​ររបស់​សិស្ស​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ ​និង​បាន​បង្ហាញថា​ការសិក្សា​របស់​សិស្ស​បាន​ល្អប្រសើរ​ ជាពិសេស​មុខ​វិជ្ជា​ភាសា​ខ្មែរ​នៅ​កម្រិត​ថ្នាក់​ដំបូង​។ ​ការអប់រំ​ពីរ​ភាសា​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​ ក៏​ដូចគ្នា​នឹង​ថ្នាក់​ពន្លឿន​ការអប់រំ​ និ​ងថ្នាក់​គួប​ផង​ដែរ​។​ អាហារូបករណ៍​ប្រមាណ​ ១៥ ០០០​ បាន​ផ្តល់​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ​នៅ​បឋម​សិក្សា​។​ ថវិកា​កែលម្អ​សាលារៀន​ត្រូវ​បា​នផ្តល់​ជូន​សាលារៀន​ប្រមាណ​ ៦០០​ សាលា​ ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ពង្រីក​ទូទាំង​ប្រទេស​ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១៣-២០១៤​។​ គ្រូ​បង្រៀន​ជា​ច្រើន​នាក់​ត្រូវ​បាន​បំប៉ន​អំពី​ ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការរៀន​និង​បង្រៀន​។ តួនាទី​របស់​ការិយាល័យអប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ក្រុង ​ស្រុក ​ខណ្ឌ​ ​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​ដល់​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​ផ្តល់​សេវា​អប់រំ​។ ​ក្រុម​បំប៉ន​និង​ពិនិត្យ​តាម​ដាន​ថ្នាក់ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង ​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ទាន់​ពេលវេលា​ដល់​សាលារៀន​។ ក្រុម​គ្រូឧទ្ទេស​បង្គោល​ថ្នាក់ជាតិ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ក្រុម​បំប៉ន​និង​ពិនិត្យ​តាម​ដាន​ថ្នាក់​ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​និង​សាលារៀន​។ ទោះយ៉ាងណា ​គម្លាត​ភូមិសាស្ត្រ​និង​សាលា​បឋម​សិក្សា​មិន​គ្រប់​កម្រិត​នៅ​តែ​ជា​ឧបសគ្គ​សម្រាប់​ ការ​ចូលរៀន​របស់​កុមារ ​ជាពិសេស​ការ​ចូលរៀន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​អាយុកំណត់​។ ​លទ្ធផល​សិក្សា​របស់​សិស្ស​លើស​អាយុ​ទាប​ជាង​សិស្ស​រៀន​ត្រឹមត្រូវ​តាមអាយុ​។ កិច្ចការ​បន្ទាប់​គឺ​ត្រូវ​បង្កើន​សមត្ថភាព​របស់​ការិយាល័យ​អប់រំ ​យុវជន​ និង​កីឡា​ក្រុង ​ស្រុក​ ខណ្ឌ​ ​និង​ក្រុម​បំប៉ន​និង​ពិនិត្យ​តាម​ដាន​ថ្នាក់​ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​។ ​សាលារៀន​ត្រូវ​ការ​ធាតុ​ចូល​ដែល​មាន​គុណភាព​ ​ជាពិសេស​សាលារៀន​នៅ​តំបន់​ជនបទ​។ ​តួនាទី​របស់​មាតាបិតា​និង​សហគមន៍​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​សាលារៀន​ត្រូវតែ​ពង្រឹង ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ឆ្លង​ផ្នែក​ និង​បញ្ហា​សង្គម​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្រិត​សហគមន៍ ​និង ​ គ្រួសារ​។ ​ការបំពេញ​ការងារ​របស់​គ្រូបង្រៀន​ត្រូ​វធ្វើ​ការពិនិត្យ​តាមដាន​និង​វាយតម្លៃ​ជា​ទៀងទាត់​។ នៅ​តំបន់​ជនបទ​នៅខ្វះ​គ្រូបង្រៀន​ដែល​មាន​បទពិសោធ​។ ​នាយក​សាលារៀន​ត្រូវការ​បំប៉ន​បន្ថែម​អំពី​ជំនាញ​គ្រប់គ្រង​និង​ដឹកនាំ​។​ សុក្រឹតភាព​របស់​ទិន្នន័យ​ទាមទារ​ឱ្យ​មាន​ការ​ខិតខំ​បន្ថែម​ទៀត​ និង​សុខុដុមនីយកម្ម​រវាង​ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន​គ្រប់គ្រង​អប់រំ​ជាមួយ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​ធានា​គុណភាពអប់រំ​។ ​ការអប់រំ​បឋមសិក្សា​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ជាអាទិភាព​មួយ​ និង​ទទួល​បាន​នូវ​ចំណែក​ថវិកា​ច្រើន​ជាងគេ​ក្នុង​ថវិកា​សរុប​របស់​ក្រសួង​អប់រំ ​យុវជន ​និង​កីឡា​។ ការផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់​បឋម​សិក្សា​គួរ​ត្រូវ​បន្ត​ជា​អាទិភាព​តទៅ​ទៀត ​និង​ត្រូវ​បង្ហាញ​ច្បាស់​អំពី​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ធនធាន​និង​លទ្ធផល​។ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍ​ជា​ច្រើន​បាន​បន្ត​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ជា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​បច្ចេកទេស​សម្រាប់​អនុវិស័យ​នេះ​ ដូចជា ថវិកា​ភាពជា​ដៃគូ​អប់រំ​នឹង​បង្កើត​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ ការគាំទ្រ​របស់​ភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​របស់​ស៊ុយអែត​ (Sida)​ ក្នុង​ការផ្តល់​ថវិកា​កែលម្អ​សាលារៀន​ និង​សហគមន៍​អឺរ៉ុប​ផ្តល់​ជា​ថវិកា​គាំទ្រ​ដែល​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​​ការបង្កើន​ថវិកា​ដំណើរ​ការសាលារៀន​តាមរយៈ​ថវិកា​កម្មវិធី​។ ថវិកាភាព​ជា​ដៃគូ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​បាន​ផ្តល់​លទ្ធភា​ពក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​នៅ​គ្រប់កម្រិត​។ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍ​និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ បាន​អនុវត្ត​នូវ​កម្មវិធី​ផ្តួច​ផ្តើម​មួយ​ចំនួន​ ​ដែល​នឹង​ផ្តល់​ជា​ធាតុ​ចូល​សម្រាប់​ការពិភាក្សា​កម្រិត​គោលនយោបាយ​ និង​ការ ពង្រីក​​វិសាលភាព​ផងដែរ​៕