ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ​១៧៥៤ ស្ដីពី​ការ​ត្រាស់​បង្គាប់​តាំងស៊ប់​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ ដល់​មន្ត្រី​រាជការ ដែល​បាន​បណ្ដុះបណ្ដាល និង​ប្រឡង​ជាប់​ជា​ស្ថាពរ​វគ្គ​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​ទៅ​ក្នុង​ឋានន្តរ​ស័ក្ដិ​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម នៃ​ក្រប

ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ​១៧៥៤ ស្ដីពី​ការ​ត្រាស់​បង្គាប់​តាំងស៊ប់​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ ដល់​មន្ត្រី​រាជការ ដែល​បាន​បណ្ដុះបណ្ដាល និង​ប្រឡង​ជាប់​ជា​ស្ថាពរ​វគ្គ​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​ទៅ​ក្នុង​ឋានន្តរ​ស័ក្ដិ​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម នៃ​ក្រប

ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ​១៧៥៤ ស្ដីពី​ការ​ត្រាស់​បង្គាប់​តាំងស៊ប់​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ ដល់​មន្ត្រី​រាជការ ដែល​បាន​បណ្ដុះបណ្ដាល និង​ប្រឡង​ជាប់​ជា​ស្ថាពរ​វគ្គ​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​ទៅ​ក្នុង​ឋានន្តរ​ស័ក្ដិ​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម នៃ​ក្រប មើលឯកសារ...
Youths Urged to Embrace Technology

Youths Urged to Embrace Technology

The Ministry of Education and the UN Development Programme (UNDP) on Thursday led a Youths and Technology conference in collaboration with schools to instil the importance of digital learning to fully prepare students for the workforce. Minister of Education Hang...