សេចក្ដីណែនាំ

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៦ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៦ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២កន្លងមក ដំណើរការនៃការអប់រំមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ បានផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់លើលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស ក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យបានការអប់រំមានគុណភាព ប្រកបដោយសមធម៌ បរិយាបន្ន និងលើកកម្ពស់ឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ព្រមទាំងធានា...

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៤ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះសា្ថនមត្តេយ្យសិក្សា និងសេវាអប់រំកុមារតូច ឆ្នាំសិក្សា ២០២២ -២០២៣

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៤ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះសា្ថនមត្តេយ្យសិក្សា និងសេវាអប់រំកុមារតូច ឆ្នាំសិក្សា ២០២២ -២០២៣

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ដំណើរការរបស់គ្រឹះស្ថានមត្តេយ្យសិក្សា និងការអប់រំកុមារតូច នៅត ផ្ដោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍផ្នែកទាំង៥ គឺសុខភាពរាងកាយ, ភាសា, បញ្ញានិងការគិត, សង្គមនិងអារម្មណ៍, និង ការអភិវឌ្ឍសីលធម៌និងវប្បធម៌ ដោយផ្អែកលើមុខវិជ្ជាចិត្តចលភាព, វិទ្យាសាស្ត្រ, សិក្សាសង្គម,...

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៥ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះសា្ថនបឋមសិក្សាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៥ ស្តីពីដំណើរការគ្រឹះសា្ថនបឋមសិក្សាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ ដំណើរការនៃការអប់រំបឋមសិក្សាផ្ដោតសំខាន់លើកំណែទម្រង់សាលារៀន តាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី និងការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀន ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីធានាបានការអប់រំមានគុណភាព ប្រកបដោយសមធម៌ បរិយាបន្ន និងលើកកម្ពស់ឱកាសសិក្សាពេញមួយ...

សេចក្តីណែនាំលេខ៤៧ ស្តីពីដំណើរការកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

សេចក្តីណែនាំលេខ៤៧ ស្តីពីដំណើរការកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ដើម្បីឱ្យកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធាន និងសុវត្ថិភាពរបស់គ្រូបង្រៀននិងអ្នកសិក្សា...

សេចក្តីណែនាំលេខ៥២៦ ស្តីពីដំណើរការរៀន និង បង្រៀន ថ្ងៃរហស្បតិ៍ នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈ

សេចក្តីណែនាំលេខ៥២៦ ស្តីពីដំណើរការរៀន និង បង្រៀន ថ្ងៃរហស្បតិ៍ នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈ

ផ្អែកតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៩៨១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពីគោលការណ៍ចំណាយសំរាប់ អនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពជាអាទិភាព ( PAP ) នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ដែលស្របទៅនឹងផែនការយុទ្ឋសាស្ត្រវិស័យ អប់រំឆ្នាំ ២០០៦-២០១០...

សេចក្ដីណែនាំលេខ២០ ស្តីពីនិយាមប្រើបុគ្គលិកអប់រំ

សេចក្ដីណែនាំលេខ២០ ស្តីពីនិយាមប្រើបុគ្គលិកអប់រំ

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើឡើងលើការងារគ្រប់គ្រង និងការបែងចែកភារកិច្ច ជូនបុគ្គលិកអប់រំ ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាម អង្គភាពរដ្ឋបាល និងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាព ស្របទៅនឹងបរិបទន ការអប់រំបច្ចុប្បន្ន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានពិនិត្យ...

Search & Filters