1. Home
  2. /
  3. ច្បាប់និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
  4. /
  5. សេចក្ដី​ណែនាំ
  6. /
  7. សេចក្ដីណែនាំលេខ ២០ ស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធរណៈ
សេចក្ដីណែនាំលេខ ២០ ស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធរណៈ