សេចក្ដីណែនាំ

សេចក្ដីណែនាំលេខ២៦ ស្តីពីការបង្រៀន និងរៀនពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់គ្រឹះសា្ថនបឋមសិក្សាសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

សេចក្ដីណែនាំលេខ២៦ ស្តីពីការបង្រៀន និងរៀនពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់គ្រឹះសា្ថនបឋមសិក្សាសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

ដើម្បីធានាបាននូវការបន្តការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនៅបឋមសិក្សា ក្នុងពេលដែលសាលារៀនផ្អាក ដំណើរការ គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេស អាចពិនិត្យលទ្ធភាពអនុវត្តការបង្រៀននិងរៀន ពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ឬរៀនតាមបណ្ដុំតូចៗ អាស្រ័យលើស្ថានភាព និងធនធាន ក្រោមការច្នៃ...

សេចក្ដីណែនាំលេខ០៧ ស្តីពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែង និងឆបោកលើកុមារ

សេចក្ដីណែនាំលេខ០៧ ស្តីពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែង និងឆបោកលើកុមារ

កន្លងមក ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសង្កេតឃើញថា មានករណីជនខិលខូចនាំកុមារទៅ កន្លែងស្ងាត់ដើម្បីបន្លំដោះយកគ្រឿងអលង្ការ ឬមានការគំរាមកំហែងយកប្រាក់ គ្រឿងអលង្ការ និង សកម្មភាពផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកលើកុមារ។ ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខ បង្ការ ទប់ស្កាត់សកម្មភាពអសកម្មទាំងនេះ...

សេចក្តីណែនាំលេខ១៧ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីពន្លឿនការសិក្សានៅបឋមសិក្សា

សេចក្តីណែនាំលេខ១៧ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីពន្លឿនការសិក្សានៅបឋមសិក្សា

កន្លងមកក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សង្កេតឃើញថា កុមារមួយចំនួនមានអាយុច្រើននិងមិន បានចូលរៀនស្របតាមកម្រិតថ្នាក់ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីសាលាកុមារ មេត្រីកម្រិតអប់រំមូលដ្ឋាន ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ផែនការជាតិអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា និងច្បាប់...

សេចក្ដីណែនាំលេខ១១ ស្តីពីការរៀបចំសៀវភៅបញ្ជីពិន្ទុ និងបញ្ជីហៅឈ្មោះសិស្សបឋមសិក្សា

សេចក្ដីណែនាំលេខ១១ ស្តីពីការរៀបចំសៀវភៅបញ្ជីពិន្ទុ និងបញ្ជីហៅឈ្មោះសិស្សបឋមសិក្សា

ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់រៀនស្របតាមបរិបទការអប់រំតាមបែបឌីជីថលក្រសួងបានរៀបចំបញ្ជីពិន្ទុនិងបញ្ជីហៅឈ្មោះសិស្សសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈ ជាគំរូតារាងម៉ិចសែល (Ms. Excel) ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន និងលោកគ្រូ...

សេចក្ដីណែនាំលេខ៦០ ស្តីពីការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្តុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅគ្រប់កម្រិត គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ទាំងសាធារណៈ និងឯកជន និងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ

សេចក្ដីណែនាំលេខ៦០ ស្តីពីការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្តុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅគ្រប់កម្រិត គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ទាំងសាធារណៈ និងឯកជន និងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ

បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃលើដំណើរការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្តុះសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ដែលមានហានិភ័យទាប ក្រសួងបានសង្កេតឃើញថា៖ ១)គ្រឹះស្ថានសិក្សាប្រមាណ ៣០ ភាគរយបានចាប់ដំណើរការតាមគ្រប់រូបភាព ស្របតាមសេចក្ដីណែនាំ, ២)ការចូលរួមតាមគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់...

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៩ ស្តីពីការបង្កើត និងដំណើរការរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាបឋមសិក្សា

សេចក្ដីណែនាំលេខ៤៩ ស្តីពីការបង្កើត និងដំណើរការរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាបឋមសិក្សា

ការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀនជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយ នៅក្នុងកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ ព្រមទាំងឆ្លើយតប ទៅនឹងកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងវិស័យអប់រំ។​ ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តម្រូវឱ្យសាលារៀនរៀបចំយន្តការសម្រាប់ការងារគ្រប់គ្រង ការដឹកនាំ...

សេចក្តីណនាំលេខ៣០ ស្តីពីការបង្កើត និងដំណើរការរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សា

សេចក្តីណនាំលេខ៣០ ស្តីពីការបង្កើត និងដំណើរការរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សា

អនុលោមតាមចំណុចដៅនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ(២០០៩-២០១៣) និងសាលារៀនជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមថែរក្សាការពារនិងអភិវឌ្ឍ ចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចសហការ និងសម្របសម្រួលពីសហគមន៍។ ដូច្នេះការរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សា...

សេចក្តីណនាំលេខ២១ ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ

អនុវត្តទិសដៅសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារអប់រំឆ្នាំ ២០១០ និងដើម្បីពង្រឹងការ ប្រតិបត្តិប្រកាសស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព សំដៅធានាបាននូវគុណភាពសេវាអប់រំស្របតាមចំណុចដៅនានានៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យ អប់រំ...

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៦ ស្តីពីការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាននិងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៦ ស្តីពីការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាននិងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង

ការសិក្សានៅកម្រិតថ្នាក់ដំបូងនៃការអប់រំបឋមសិក្សា ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការបន្តការសិក្សានៅកម្រិត ថ្នាក់បន្តបន្ទាប់ និងមុខវិជ្ជាដទៃទៀត។ នៅកម្រិតថ្នាក់ដំបូង សិស្សត្រូវចេះអាន សរសេរ និងគិតលេខឱ្យបាន ច្បាស់លាស់តាមរយៈការជួយបង្ហាត់បង្រៀនពីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ...

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៥ ស្តីពីការបង្រៀន និងរៀន ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ និងការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ដល់បុគ្គលិកអប់រំ និងសិស្សានុសិស្ស

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៥ ស្តីពីការបង្រៀន និងរៀន ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ និងការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ដល់បុគ្គលិកអប់រំ និងសិស្សានុសិស្ស

បន្ទាប់ពីការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ នាថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថាន សិក្សាចំណេះទូទៅទាំងសាធារណៈ និងឯកជន បាននិងកំពុងដំណើរការដោយរលូន និងអនុវត្តបានយ៉ាង ខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា (SOP) ព្រមទាំងសេចក្ដីណែនាំនានារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា...

សេចក្ដីណែនាំលេខ២៥ ស្តីពីវិធានការគោលនយោបាយឆ្លើយតបនឹងការបាត់បង់ការសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅកម្រិតបឋមសិក្សា

សេចក្ដីណែនាំលេខ២៥ ស្តីពីវិធានការគោលនយោបាយឆ្លើយតបនឹងការបាត់បង់ការសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅកម្រិតបឋមសិក្សា

ដោយសារផលប៉ះពាល់ជំងឺកូវីដ-១៩ មកលើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា សាលារៀនត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ដែលមានសិស្សានុសិស្សប្រមាណ ៣.២ លាននាក់បាត់បង់ការសិក្សា។...

Search & Filters