សេចក្ដីណែនាំ

សេចក្តីណែនាំលេខ៣០ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ និងគ្រោះថា្នក់ផ្សេងៗដែលកើតមានញឹកញាប់ ក្នុងរដូវភ្លៀងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា

សេចក្តីណែនាំលេខ៣០ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ និងគ្រោះថា្នក់ផ្សេងៗដែលកើតមានញឹកញាប់ ក្នុងរដូវភ្លៀងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា

ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអនុវត្តវិធានការការពារសុខភាព និងបង្ការជំងឺមួយចំនួនដល កើតមានញឹកញាប់ក្នុងរដូវភ្លៀង ដោយយោងលើខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួង សុខាភិបាល ស្តីពីការបង្ការជំងឺដែលកើតញឹកញាប់ដូចជា ជំងឺគ្រុនឈាម គ្រុនចាញ់ គ្រុនក្ត គ្រុនផ្តាសាយ រាក អាសន្នរោគ...

សេចក្ដីណែនាំលេខ៣១ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការការពារ និងថែទាំសុខភាពភ្នែក នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

សេចក្ដីណែនាំលេខ៣១ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការការពារ និងថែទាំសុខភាពភ្នែក នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

កម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែក នៃក្រសួងសុខាភិបាលបានសិក្សាឃើញថា ជំងឺភ្នែកដែលកើត មានញឹកញាប់ចំពោះកុមារមានដូចជា ជំងឺភ្នែកក្រហម ជំងឺរលាកត្របកភ្នែក ភ្នែកអាឡែកហ្ស៊ី ជំងឺភ្នែកស្ងួត និងរបួស ឬប៉ះទង្គិចគ្រាប់ភ្នែកជាដើម។...

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈមានគោលបំណង គ្រប់គ្រងសាលារៀនសាធារណៈប្រកបដោយគណនេយ្យភាពលើការគ្រប់គ្រងថវិកានិងធានាបានភាពឆ្លើយតប ទៅនឹងសមិទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស ដូច្នេះការបង្កើតឱ្យមានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់សម្រាប់ការ...

សេចក្តីណែនាំលេខ២២ស្ដីពីការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីណែនាំលេខ២២ស្ដីពីការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ ១៥៥ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២...

សេចក្ដី​ណែនាំលេខ១១ ស្ដី​ពីការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​លេខ២៧៩២អយក.ប្រកចុះ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​កក្កដាឆ្នាំ​២០១៣ ស្ដី​ពី​ការ​រៀបចំ​និង​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​របស់​ច្រកចេញ​ចូល​តែ​មួយនិង​កន្លែង​ទទួល​ពាក្យ​បណ្ដឹង​តវ៉ា​លើ​ការ​ផ្ដល់​សេវា​សាធារណៈ​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា

សេចក្ដី​ណែនាំលេខ១១ ស្ដី​ពីការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​លេខ២៧៩២អយក.ប្រកចុះ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​កក្កដាឆ្នាំ​២០១៣ ស្ដី​ពី​ការ​រៀបចំ​និង​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​របស់​ច្រកចេញ​ចូល​តែ​មួយនិង​កន្លែង​ទទួល​ពាក្យ​បណ្ដឹង​តវ៉ា​លើ​ការ​ផ្ដល់​សេវា​សាធារណៈ​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា

សេចក្ដី​ណែនាំ​ស្ដី​ពី​ការ​ហាម​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងស្រវឹង​ក្នុង​បរិវេណ​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន

សេចក្ដី​ណែនាំ​ស្ដី​ពី​ការ​ហាម​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងស្រវឹង​ក្នុង​បរិវេណ​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញប្រកាសលេខ ១២៥៨ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩ និងប្រកាសលេខ ២៧៨៦ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ ហើយបានសង្កេតឃើញថា មានគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយ...

Search & Filters