ប្រកាស

ប្រកាសស្ដីពី ការប្រគល់ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ សែន សម្រាប់ជ័យលាភី នាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ ថ្នាក់ទី២ និងថ្នាក់ទី៣​ និងសាលាស្អាត ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

ប្រកាសស្ដីពី ការប្រគល់ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ សែន សម្រាប់ជ័យលាភី នាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ ថ្នាក់ទី២ និងថ្នាក់ទី៣​ និងសាលាស្អាត ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

ប្រកាសស្ដីពី ការប្រគល់ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ សែន សម្រាប់ជ័យលាភី នាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ ថ្នាក់ទី២ និងថ្នាក់ទី៣​ និងសាលាស្អាត...

ប្រកាស ស្ដីពីការប្រគល់ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ សែន សម្រាប់ជ័យលាភី នាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១​​ ថ្នាក់ទី២ និងថ្នាក់ទី៣ និងសាលាស្អាត ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

ប្រកាស ស្ដីពីការប្រគល់ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ សែន សម្រាប់ជ័យលាភី នាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១​​ ថ្នាក់ទី២ និងថ្នាក់ទី៣ និងសាលាស្អាត ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២ ដែលមាន QR Code ស្តង់ដា ដែលអាចផ្ទៀតផ្ទាត់បានតាមរយៈ “ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh”

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២ ដែលមាន QR Code ស្តង់ដា ដែលអាចផ្ទៀតផ្ទាត់បានតាមរយៈ “ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh”

ប្រកាសលេខ១២៥៨ ស្ដីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ

ប្រកាសលេខ១២៥៨ ស្ដីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះ មានគោលបំណងរៀបចំឱ្យមានសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀប រៀបរយ វិន័យ និងសីលធម៌ល្អ នៅតាមគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពអប់រំ...

ប្រកាសការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យនិងដេប៉ាតឺម៉ង់ចំណុះឱ្យមហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអប់រំនិងនវានុវត្តន៍ និងអង្គភាពកិច្ចការទូទៅនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

ប្រកាសការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យនិងដេប៉ាតឺម៉ង់ចំណុះឱ្យមហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអប់រំនិងនវានុវត្តន៍ និងអង្គភាពកិច្ចការទូទៅនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់អំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យនិងដេប៉ាតឺម៉ង់ ចំណុះឱ្យមហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអប់រំនិងនវានុវត្តន៍ និង អង្គភាពកិច្ចការទូទៅនៃ វ.ជ.អ. ដើម្បីធានាគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល...

Search & Filters