អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបន្ថែម​បៀវត្សមូលដ្ឋាន​ជូន​មន្ត្រី​រាជការស៊ីវិល ការបង្កើន​ប្រាក់​អាហារប្រចាំ​ថ្ងៃ ជូនយោធិន នគរបាលជាតិ និង​មន្ត្រីពន្ធនាគារ និង​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្រៃ​បន្ថែម​ជូន​គ្រូ​បង្រៀន​ជាប់​កិច្ចសន្យា

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបន្ថែម​បៀវត្សមូលដ្ឋាន​ជូន​មន្ត្រី​រាជការស៊ីវិល ការបង្កើន​ប្រាក់​អាហារប្រចាំ​ថ្ងៃ ជូនយោធិន នគរបាលជាតិ និង​មន្ត្រីពន្ធនាគារ និង​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្រៃ​បន្ថែម​ជូន​គ្រូ​បង្រៀន​ជាប់​កិច្ចសន្យា

Search & Filters