អនុក្រឹត្យ (not use)

អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍

អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍

អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍

អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ ស្ដីពី ការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជន

អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ ស្ដីពី ការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជន

អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ ស្ដីពី ការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជន

អនុក្រឹត្យលេខ២២៩ ស្តីពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឧបត្ថម្ភក្នុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលសាធារណៈ

អនុក្រឹត្យលេខ២២៩ ស្តីពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឧបត្ថម្ភក្នុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលសាធារណៈ

អនុក្រឹត្យនេះ កំណត់អំពីប្រាក់កម្រៃឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនគរុសិស្ស គរុនិស្សិត និងសិស្សមន្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនិងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលសាធារណៈ មុនពេលទៅបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ ដើម្បីគាំទ្រការសិក្សាក្នុងរយៈពេលបណ្ដុះបណ្ដាល។...

អនុក្រឹត្យលេខ១៨៩ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ រាជរដ្ឋាភិបាល

អនុក្រឹត្យលេខ១៨៩ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ រាជរដ្ឋាភិបាល

អនុក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ សរសេរជាអក្សរកាត់ថា វ.ជ.អ. និងជាភាសាអង់គ្លេស National Institute of Education សរសេរជាអក្សរកាត់ថា NIE ឱ្យស្រប តាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា...

Search & Filters