បទបង្ហាញស្ដីពី លទ្ធផល ១ ៖ ការពង្រឹងការចូលរៀននៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ប្រកបដោយសមធម៌ ស្របតាមស្តង់ដា