កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលើកទី២ (USESDP 2) គឺជាផ្នែកមួយនៃការគាំទ្រជាដំណាក់កាលរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដោយការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (USE)។ កម្មវិធីនេះ បានបង្កើត...