1. Home
  2. /
  3. គោល​​នយោបាយ​ និងផែនការ​​​យុទ្ធសាស្រ្ត
  4. /
  5. Page 5

គោល​​នយោបាយ​ និងផែនការ​​​យុទ្ធសាស្រ្ត

គោល​នយោបាយ​ស្ដី​ពី​កម្មវិធី​សមមូល​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ

គោល​នយោបាយ​ស្ដី​ពី​កម្មវិធី​សមមូល​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ

កម្មវិធីសមមូល គឺជាកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធមួយដែលមានតម្លៃសមមូលនឹងកម្មវិធីអប់រំក្នុង ប្រព័ន្ធ ។ ខ្លឹសារនៃកម្មវិធីនេះ គឺបានជ្រើសសម្រាំងចេញពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីបញ្ចុះបណ្តាលជំនាញមុខរបរចាំបាច់សម្រាប់ប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិត...

ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​វិស័យ​អប់រំ ២០០៩-២០១៣

ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​វិស័យ​អប់រំ ២០០៩-២០១៣

នៅឆ្នាំ ២០០៨ រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិកាលទី ៤ របស់សភាជាតិបានពិនិត្យមើលឡើងវិញលើ ផែនការនានារបស់ខ្លួន ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអាទិភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាល ទី ២ ដោយរក្សាទុក “ការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ” ជាមុំទី ១ ក្នុងចតុកោណទី ៤ ដែលមាន “ការកសាង...

គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ការអប់រំបច្ចេកទេស

គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ការអប់រំបច្ចេកទេស

គោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍសិស្សមធ្យមសិក្សា ឱ្យមានសមត្ថភាពជំនាញបច្ចេកទេស មានគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយគុណធម៌ និងមានស្មារតី សហគ្រិនភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ និងមានសមត្ថភាពបន្តការសិក្សាពេញមួយជីវិត។...

គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យអប់រំ

គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យអប់រំ

គោលនយោបាយស្តីពីធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំ មានគោលបំណងធ្វើឲ្យធនធានមនុស្ស មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ មានភាពឆ្លើយតប និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងប្រកបដោយភាពស័ក្តិសិទ្ធិនិងសមធម៌។...

គោលនយោបាយស្ដីពី​គ្រូបង្រៀន

គោលនយោបាយស្ដីពី​គ្រូបង្រៀន

ការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា និងការស្វែងរកឧត្តមភាពនៅលើពិភពលោក បាន ជំរុញឱ្យប្រទេសនីមួយៗខិតខំធ្វើការប្រកួតប្រជែងផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ ធនធានមនុស្សជាកម្លាំងចលករក្នុងការសម្រេចបំណងប្រាថ្នានេះ។ គ្រូបង្រៀនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងឱ្យតម្លៃខ្ពស់ ថាមានតួនាទី...

គោលនយោបាយ​ថ្នាក់​ជាតិ​សម្រាប់​ការងារ​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ២០០៤-២០១៥

គោលនយោបាយ​ថ្នាក់​ជាតិ​សម្រាប់​ការងារ​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ២០០៤-២០១៥

អប់រំក្រៅប្រព័ន្ធមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ បង្កើតឡើងនូវមូលដ្ឋានធនធានមនុស្ស ដើម្បីសំរេចអោយបាននូវគោលដៅជាតិ ដើម្បីសន្តិភាពការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយនិរន្តភាព ការរីកចំរើន ខាងសេដ្ឋកិច្ច និងសមភាពសង្គម គោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ សហសវរ្យ" ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលយក...

គោល​នយោបាយ​ជាតិ​​ស្ដីពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​យុវជន​កម្ពុជា

គោល​នយោបាយ​ជាតិ​​ស្ដីពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​យុវជន​កម្ពុជា

អភិវឌ្ឍយុវជនឲ្យមានបុគ្គលិកលក្ខណៈពេញលេញលើផ្នែករាងកាយ បញ្ញា ស្មារតី សីលធម៌ តម្លៃ និងបំណិន ដើម្បីឲ្យយុវជនក្លាយជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមជាតិ។...

ផែនការ​គោល​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​ការ​អប់រំ ២០១១-២០១៥

ផែនការ​គោល​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​ការ​អប់រំ ២០១១-២០១៥

ផែនការគោលសម្រាប់អភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យអប់រំ ២០១១-២០១៥ ត្រូវបានបង្កើត ឡើងដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យអប់រំ។ ផែនការនេះត្រូវ បានអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានាថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១។ ...

គោល​នយោបាយ​ស្តីពី ​សៀវភៅ​សិក្សា​ និង​មគ្គុទេសក៍​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល

គោល​នយោបាយ​ស្តីពី ​សៀវភៅ​សិក្សា​ និង​មគ្គុទេសក៍​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល

ការផ្តល់សៀវភៅសិក្សាគោល​ជាការគាំទ្រចំពោះគោលដៅទូទៅរបស់ការអប់រំ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាននិងមធ្យមសិក្សា តាមរយៈការផ្តល់សៀវភៅសិក្សាគោលសម្រាប់សិស្សនិងសម្រាប់គ្រូ  សៀវភៅអំណានបន្ថែមនិងសម្ភារឧបទេស។ល។ ដែលគាំទ្រដល់កម្មវិធីសិក្សា។...

ផែនការ​គោលបច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​សារគមនាគមន៍ ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

ផែនការ​គោលបច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​សារគមនាគមន៍ ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

ចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (អយក) គឺ "កសាង និងអភិវឌ្ឍធនធាន មនុស្សប្រកបដោយគុណភាព និងគុណធម៌ប្រសើរ បំផុតលើគ្រប់ផ្នែក ដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យក្លាយ ជាសង្គមរីកចម្រើនផ្អែកលើចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើ ជាមូលដ្ឋាន” ។...

គោល​នយោបាយ​ស្តីពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

គោល​នយោបាយ​ស្តីពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

ឧត្តមសិក្សាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដើរតួនាំមុខផងនិងជាអ្នកឆ្លើយតបផងទៅនឹង បាតុភូតសាកលភាវូបនីយកម្ម។ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សកម្រិតខ្ពស់នៅ តាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមានតួនាទីជាគន្លឹះក្នុងការជំរុញការរីកលូតលាស់របស់ប្រទេស នីមួយៗ។...

Search & Filters