សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២ #BacII #BacII2022...

គាំទ្រគ្រូដើម្បីកែលម្អការរៀនសូត្ររបស់សិស្ស៖ MoEYS អង្គការយូណេស្កូ និងយូនីសែហ្វអបអរសាទរសមិទ្ធិផលនៃ GPE-3

គាំទ្រគ្រូដើម្បីកែលម្អការរៀនសូត្ររបស់សិស្ស៖ MoEYS អង្គការយូណេស្កូ និងយូនីសែហ្វអបអរសាទរសមិទ្ធិផលនៃ GPE-3

ប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយអត្រាចុះពិតនៃការសិក្សានៅបឋមសិក្សាបានកើនឡើងពី ៨៧ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ដល់ ៩៧ ភាគរយនៅ ឆ្នាំ ២០២០។...

Search1 & Filter