កម្មវិធី​សន្និបាត​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​២០១២

ថ្ងៃទី១ ៖ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង០៧:០០-០៧:៣០   សមាជិក សមាជិកានៃអង្គសន្និបាតអញ្ជើញដល់ ម៉ោង០៧:៣០-០៧:៤៥   ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង   ភ្ញៀវកិតិ្តយសជាតិ និងអន្តរជាតិអញ្ជើញដល់ ម៉ោង០៨:០០   ឯកឧត្តម អ៊ឹម សិទ្ធី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញដល់ដំណើរការសន្និបាត •...