គោល​នយោបាយ​ស្ដី​ពី​កម្មវិធី​សមមូល​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ

គោល​នយោបាយ​ស្ដី​ពី​កម្មវិធី​សមមូល​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ

កម្មវិធីសមមូល គឺជាកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធមួយដែលមានតម្លៃសមមូលនឹងកម្មវិធីអប់រំក្នុង ប្រព័ន្ធ ។ ខ្លឹសារនៃកម្មវិធីនេះ គឺបានជ្រើសសម្រាំងចេញពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីបញ្ចុះបណ្តាលជំនាញមុខរបរចាំបាច់សម្រាប់ប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិត...