ការ​ពង្រឹង​គុណភាព​អប់រំ

ការ​ពង្រឹង​គុណភាព​អប់រំ

ពង្រឹងគុណភាពអប់រំគឺធ្វើយ៉ាងណាឱ្យ  ១. សិស្សរៀនប្រកបដោយគុណភាព  ២. ខ្លឹមសារមេរៀន/កម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព  ៣. ដំណើរការរៀនសូត្រប្រកបដោយគុណភាព  ៤. បរិស្ថានរៀនសូត្រប្រកបដោយគុណភាព  ៥....