គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ការសិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត

គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ការសិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត

បញ្ញត្តិនៃ «ការសិក្សាពេញមួយជីវិត» ឆ្នាំ១៩៧២ ជាបញ្ញត្តិគោលមួយដែលបានដាក់ បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយអប់រំរបស់ប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ តាមរយៈបញ្ញត្តិនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតនេះ បានលេចឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជា សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ ការចុះឈ្មោះចូលរៀន និងគុណភាពអប់រំ...