គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដី​ពី ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​អប់រំកាយ និង​កីឡា

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំកាយ និងកីឡា ជាទស្សនវិស័យថ្មី តម្រង់ទិសវិស័យអប់រំកាយ និងកីឡាជាតិ ឈានទៅរកការធ្វើទំនើបកម្ម ដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប...