ឯកសារ ស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រ​កំណែទម្រង់​វិស័យ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ២០១៨-២០២៣

ឯកសារ ស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រ​កំណែទម្រង់​វិស័យ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ២០១៨-២០២៣

ការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នីតិកាលទី៦...