កំណែ​ទម្រង់​ឧត្ដមសិក្សា​នៅ​កម្ពុជា

កំណែ​ទម្រង់​ឧត្ដមសិក្សា​នៅ​កម្ពុជា

គោលនយោបាយកំណែទម្រង់ ១០ ចំណុច ត្រូវបានស្នើ ឡើងដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងតំបន់ ដើម្បី  ការរួមចំណែករបស់ឧត្តមសិក្សាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ...