ផែន​ការ​សកម្មភាព ស្ដី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

ផែន​ការ​សកម្មភាព ស្ដី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

គោលនយោបាយធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល(ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល) ត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ២០១២ ក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងគោលនយោបាយស្តី ពីធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំដែលត្រូវបានអនុម័តដោយបានកំណត់គោលដៅ គោលបំណង...
ក្រប​ខណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ផ្អែក​លើ​លទ្ធផល និង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​សាធារណៈ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ២០២២-២០៣០

ក្រប​ខណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ផ្អែក​លើ​លទ្ធផល និង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​សាធារណៈ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ២០២២-២០៣០

ក្រប​ខណ្ឌ​គោល​នយោបាយ​ផ្អែក​លើ​លទ្ធផល និង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​សាធារណៈ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ជា​ផែនទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ និង​ជា​ទិសដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​សម្រាប់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ធ្វើការ​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​អប់រំ ការដឹកនាំ និង​គ្រប់គ្រង​ប្រកប​ដោយ​ភាពស័ក្តិសិទ្ធិ...