ក្រប​ខណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ផ្អែក​លើ​លទ្ធផល និង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​សាធារណៈ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ២០២២-២០៣០

ក្រប​ខណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ផ្អែក​លើ​លទ្ធផល និង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​សាធារណៈ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ២០២២-២០៣០

ក្រប​ខណ្ឌ​គោល​នយោបាយ​ផ្អែក​លើ​លទ្ធផល និង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​សាធារណៈ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ជា​ផែនទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ និង​ជា​ទិសដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​សម្រាប់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ធ្វើការ​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​អប់រំ ការដឹកនាំ និង​គ្រប់គ្រង​ប្រកប​ដោយ​ភាពស័ក្តិសិទ្ធិ...