គម្រោង​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​អប់រំ

គម្រោង​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​អប់រំ

គោលដៅ គម្រោង​មាន​គោលដៅ​ ពង្រឹង​គុណភាព​នៃ​ការអប់រំ​នៅ​តាម​សាលារៀន​ ដោយ​ផ្តោត​ការ​គាំទ្រ​ដ៏​ប្រយ័ត្នប្រយែង​ចំពោះ​ការអភិវឌ្ឍ​និង ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ (២) ការ​អភិវឌ្ឍ​វិជ្ជាជីវៈ គ្រូបង្រៀន (៣) ការ​ពង្រឹង​ការអប់រំ​នៅ​មធ្យមសិក្សា ។ ឥទ្ធិពល ឥទ្ធិពល ​នៃ​គម្រោង...