គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)

គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)

ការអនុវត្តគម្រោង នឹងត្រូវប្រតិបត្តិតាមដំណើរការដែលបានកំណត់នៅក្នុង ESMF ។ ESMF កំណត់ថាតើ កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពត្រូវបានពិចារណានិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់គ្រប់សកម្មភាពគម្រោងទាំងអស់ ដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចការពារសុវត្ថិភាព។...