ក្របខណ្ឌផែនការជនជាតិដើមភាគតិច

ក្របខណ្ឌផែនការជនជាតិដើមភាគតិច

គោលបំណងការអភិវឌ្ឍគម្រោង៖ គោលបំណងការអភិវឌ្ឍគម្រោងគឺដើម្បីពង្រីកការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សា បឋមភូមិដែលឆ្លើយតបតាមបទដ្ឋានអប្បបរមាក្នុងតំបន់គោលដៅ និង ដើម្បីផ្តល់ការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ និង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីមានវិបត្តិ ឬ គ្រោះអាសន្ន។ គោលបំណងនេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈសមាស...