ក្របខ័ណ្ឌ​គុណ​វុឌ្ឍិ​ជាតិ​កម្ពុជា

ក្របខ័ណ្ឌ​គុណ​វុឌ្ឍិ​ជាតិ​កម្ពុជា

ប្រព័ន្ធធានាគុណភាពអប់រំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀបចំឡើង ដើម្បីធ្វើឲ្យការអប់រំនិងការ បណ្តុះបណ្តាលមានគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិនិងមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅ ក្នុងសហគមន៍សិក្សានិងវិជ្ជាជីវៈអន្តរជាតិ។...