គោលការណ៍​ណែនាំ​អនុវត្ត​លក្ខខណ្ឌ​អប្បបរមា​ស្ដី​ពី​​ទឹក​ស្អាត និង​អនាម័យ តាម​សាលារៀន

គោលការណ៍​ណែនាំ​អនុវត្ត​លក្ខខណ្ឌ​អប្បបរមា​ស្ដី​ពី​​ទឹក​ស្អាត និង​អនាម័យ តាម​សាលារៀន

“គោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តលក្ខខណ្ឌអប្បបរមា ស្តីពីទឹកស្អាត និងអនាម័យតាម សាលារៀន” នេះជាសមិទ្ធិផលថ្មីមួយទៀត ដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាអប់រំ។ ឯកសារនេះ ណែនាំពីជំហាន និងសកម្មភាពសាមញ្ញៗ ទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់កម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យ...