គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដី​ពី ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​អប់រំកាយ និង​កីឡា

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំកាយ និងកីឡា ជាទស្សនវិស័យថ្មី តម្រង់ទិសវិស័យអប់រំកាយ និងកីឡាជាតិ ឈានទៅរកការធ្វើទំនើបកម្ម ដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប...
គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ប្រព័ន្ធ​កិច្ចការពារ​កុមារ​ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៩

គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ប្រព័ន្ធ​កិច្ចការពារ​កុមារ​ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៩

គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ប្រព័ន្ធ​កិច្ចការពារ​កុមារ បាន​កំណត់​នូវ​សសរស្ដម្ភ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​សំខាន់ៗ​ចំនួន​៣ ដោយ​ផ្ដោត​ទៅលើ ការ​បង្ការ​និង​ទប់ស្កាត់ ការ​អន្តរាគមន៍ និង​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ឆ្លើយតប...
គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី សុខភាព​សិក្សា

គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី សុខភាព​សិក្សា

គោលនយោបាយ​នេះ​មាន​គោលបំណង​រួម​ចំណែក​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​អប់រំ និង​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​សិក្សា​និង​បុគ្គលិក​អប់រំ​នូវ​លទ្ធភាព​ក្នុងការ​ទទួល​បាននូវ​សុខភាព​ល្អ និង​សុខុមាលភាព...
គោល​នយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍ ឆ្នាំ​២០២០-២០៣០

គោល​នយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍ ឆ្នាំ​២០២០-២០៣០

ប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុភាពផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ជាកម្លាំងជំរុញល្បឿននៃ ការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងចីរភាព...
គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ការសិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត

គោលនយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី ការសិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត

បញ្ញត្តិនៃ «ការសិក្សាពេញមួយជីវិត» ឆ្នាំ១៩៧២ ជាបញ្ញត្តិគោលមួយដែលបានដាក់ បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយអប់រំរបស់ប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ តាមរយៈបញ្ញត្តិនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតនេះ បានលេចឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជា សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ ការចុះឈ្មោះចូលរៀន និងគុណភាពអប់រំ...