គោល​នយោបាយ​ជាតិ​​ស្ដីពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​យុវជន​កម្ពុជា

គោល​នយោបាយ​ជាតិ​​ស្ដីពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​យុវជន​កម្ពុជា

អភិវឌ្ឍយុវជនឲ្យមានបុគ្គលិកលក្ខណៈពេញលេញលើផ្នែករាងកាយ បញ្ញា ស្មារតី សីលធម៌ តម្លៃ និងបំណិន...