គោលនយោបាយ​ថ្នាក់​ជាតិ​សម្រាប់​ការងារ​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ២០០៤-២០១៥

គោលនយោបាយ​ថ្នាក់​ជាតិ​សម្រាប់​ការងារ​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ២០០៤-២០១៥

អប់រំក្រៅប្រព័ន្ធមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ បង្កើតឡើងនូវមូលដ្ឋានធនធានមនុស្ស ដើម្បីសំរេចអោយបាននូវគោលដៅជាតិ ដើម្បីសន្តិភាពការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយនិរន្តភាព ការរីកចំរើន ខាងសេដ្ឋកិច្ច និងសមភាពសង្គម គោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ សហសវរ្យ” ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលយក...