គោលនយោបាយ ស្ដីពី ការ​អប់រំ​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និង​គណិតវិទ្យា

គោលនយោបាយ ស្ដីពី ការ​អប់រំ​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និង​គណិតវិទ្យា

ជាការពិតណាស់ ការអប់រំវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យាចូលរួមយ៉ាង សកម្មក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេស ដោយផ្តោតលើវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតរស់នៅ ជាក់ស្តែង និងការអភិវឌ្ឍនូវផលិតផល និងមធ្យោបាយថ្មីៗដែលនឹងជួយសម្រួល និងកែលម្អជីវិត និងការរស់រានប្រចាំថ្ងៃ។...
គោលនយោបាយ ស្ដី​ពី សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី

គោលនយោបាយ ស្ដី​ពី សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី

គោលនយោបាយសាលារៀនជំនាន់ថ្មីនឹងផ្តល់សេចក្តីណែនាំលម្អិត សម្រាប់បុគ្គលិក អប់រំ សិស្សានុសិស្សឱ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីគោលវិធីរៀន និងបង្រៀនថ្មីៗ រាប់ទាំងវិធីរៀន ផ្អែកលើការស្គាល់បញ្ហា វិធីដោះស្រាយ និងវិធីរៀនបែបស្ថាបនា។ល។ ម្យ៉ាងវិញទៀតតាមរយៈ វិធីរៀនថ្មីៗទាំងនេះ...
គោលនយោបាយ ស្ដី​ពី កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ​និង​វិសហមជ្ឈការ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

គោលនយោបាយ ស្ដី​ពី កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ​និង​វិសហមជ្ឈការ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

គោលនយោបាយកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការក្នុងវិស័យអប់រំ មានគោល បំណងពង្រឹងការចូលរួម ការទទួលខុសត្រូវ ធានាតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ក្នុងការពង្រឹងយន្តការស្វ័យភាពគ្រឹះស្ថានសិក្សា សាធារណៈ និងរៀបចំធ្វើការផ្ទេរមុខងារ...
គោលនយោបាយ ស្ដីពីសាលាមធ្យមសិក្សាធនធាន

គោលនយោបាយ ស្ដីពីសាលាមធ្យមសិក្សាធនធាន

គោលនយោបាយវិស័យអប់រំ បានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ (ESP)២០០៦.១០ និងកម្មវិធីគាំទ្រវិស័យអប់រំ (ESSP) ២០០៦.១០ មានមូលដ្ឋាន មកពីយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ និងគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ និងកម្មវិធីគាំទ្រវិស័យអប់រំ...
គោលនយោបាយ ស្ដីពី ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្រង​សាលារៀន

គោលនយោបាយ ស្ដីពី ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្រង​សាលារៀន

ប្រព័ន្ធកម្រងសាលារៀន គឺជាយន្តការដែលជួយសម្របសម្រួលការងាររវាងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង សាលារៀន ។ ប្រព័ន្ធកម្រងសាលារៀនអាចមានដំណើរការល្អទៅបាន គឺអាស្រ័យ ទៅលើជំនឿទុកចិត្តរបស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និង នាយកសាលាដែលជាសមាសភាពសំខាន់បំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់...