ផែនការ​សកម្មភាព​សម្រាប់​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការ​ពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន ២០១៩-២០២៣

ផែនការ​សកម្មភាព​សម្រាប់​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការ​ពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន ២០១៩-២០២៣

គោលនយោបាយ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅសាលារៀន ឆ្នាំ២០១៦ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្ត គោលនយោបាយ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅសាលារៀនឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈកិច្ច ពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើននៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានា។...
គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន

គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន

គោលនយោបាយស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅសាលារៀន មានគោលបំណងជំរុញលើក កម្ពស់ ឱ្យមានការបង្កើតនូវបរិយាកាសរៀនសូត្រប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សុខុមាលភាព និងផ្តល់ ការគាំទ្រដល់កុមារគ្រប់រូបដែលកំពុងរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន។ វា ជាឯកសារមួយលើកកម្ពស់ការប្តេជ្ញាចិត្ត...
គោល​នយោបាយ​ស្ដី​ពី​កម្មវិធី​សមមូល​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ

គោល​នយោបាយ​ស្ដី​ពី​កម្មវិធី​សមមូល​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ

កម្មវិធីសមមូល គឺជាកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធមួយដែលមានតម្លៃសមមូលនឹងកម្មវិធីអប់រំក្នុង ប្រព័ន្ធ ។ ខ្លឹសារនៃកម្មវិធីនេះ គឺបានជ្រើសសម្រាំងចេញពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីបញ្ចុះបណ្តាលជំនាញមុខរបរចាំបាច់សម្រាប់ប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិត...
គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ការអប់រំបច្ចេកទេស

គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ការអប់រំបច្ចេកទេស

គោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍសិស្សមធ្យមសិក្សា ឱ្យមានសមត្ថភាពជំនាញបច្ចេកទេស មានគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយគុណធម៌ និងមានស្មារតី សហគ្រិនភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ...
គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យអប់រំ

គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យអប់រំ

គោលនយោបាយស្តីពីធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំ មានគោលបំណងធ្វើឲ្យធនធានមនុស្ស មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ មានភាពឆ្លើយតប និងត្រូវបានប្រើប្រាស់...