ផែន​ការ​សកម្មភាព ស្ដី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

ផែន​ការ​សកម្មភាព ស្ដី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

គោលនយោបាយធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល(ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល) ត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ២០១២ ក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងគោលនយោបាយស្តី ពីធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំដែលត្រូវបានអនុម័តដោយបានកំណត់គោលដៅ គោលបំណង...
គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យអប់រំ

គោល​នយោបាយ ស្តី​ពី ធនធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យអប់រំ

គោលនយោបាយស្តីពីធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំ មានគោលបំណងធ្វើឲ្យធនធានមនុស្ស មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ មានភាពឆ្លើយតប និងត្រូវបានប្រើប្រាស់...