ផែនការ​សកម្មភាព​សម្រាប់​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការ​ពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន ២០១៩-២០២៣

ផែនការ​សកម្មភាព​សម្រាប់​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការ​ពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន ២០១៩-២០២៣

គោលនយោបាយ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅសាលារៀន ឆ្នាំ២០១៦ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្ត គោលនយោបាយ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅសាលារៀនឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈកិច្ច ពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើននៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានា។...
គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន

គោលនយោបាយ ស្ដីពី កិច្ចការពារ​កុមារ​នៅ​សាលារៀន

គោលនយោបាយស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនៅសាលារៀន មានគោលបំណងជំរុញលើក កម្ពស់ ឱ្យមានការបង្កើតនូវបរិយាកាសរៀនសូត្រប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សុខុមាលភាព និងផ្តល់ ការគាំទ្រដល់កុមារគ្រប់រូបដែលកំពុងរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន។ វា ជាឯកសារមួយលើកកម្ពស់ការប្តេជ្ញាចិត្ត...