បណ្ណាល័យ​ឯកសារ​គម្រោង​លើក​កម្ពស់គុណភាព​​អប់រំ

សមាសភាគទី ១ ៖ ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំ ១.១ ច្បាប់​ស្ដីពីការអប់រំ (ភាសាខ្មែរ) ១.២ ច្បាប់​ស្ដីពីការអប់រំ (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង) ១.៣ ខិត្តប័ណ្ណស្ដីអំពីច្បាប់អប់រំ ១.៤ វីដេអូឃ្លិបស្ដីអំពីច្បាប់អប់រំ ១.៥ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ១.៦...